Průvodcovská a předčitatelská služba

Veřejná nabídka průvodcovské a předčitatelské služby

Poslání:

Posláním průvodcovských a předčitatelských služeb je podpora zrakově postižených při vyřizování běžných záležitostí na úřadech, u lékařů, při nákupech, podpora při pohybu v neznámém prostředí, při vykonávání oblíbených činností a aktivit a převedení informací do srozumitelné podoby.

Cíle:

– uskutečnit jednání, pracovní schůzku, návštěvu lékaře přijít na něj včas a bezpečně

– mít přístup k informacím, mít možnost získat informace ve srozumitelné podobě pro člověka se zrakovým handicapem

– zvládat péči o zdraví

– využívat běžných veřejných služeb např. kadeřník, pedikérka, kosmetika, divadlo apod.

– mít možnost zúčastnit se kulturních, společenských a sportovních akcí

– uživatel zůstává ve svém přirozeném prostředí

– počet uživatelů soc. služby se v roce 2017 zvýší o 20%

Hlavní obsah průvodcovských a předčitatelských služeb:

– doprovod na jednání, k lékaři, na nákupy, do zaměstnání, za vzděláním, k volbám apod.

– doprovod na zájmové aktivity

– předčítání z tisku, z knih

– přečtení a vyřízení korespondence, převedení informací do srozumitelné podoby

– sepsání dopisu, žádosti, odvolání a dalších písemností

– pomoc při orientaci při nákupu, přečtení cen, složení výrobku, orientace v obchodě

– základní sociální poradenství – mám nárok na sociální dávky, kam se obrátit, jak zažádat

– co dělat, když potřebuji poradit ohledně péče o dítě, finanční a majetková oblast

Kde si dohodnout poskytování služby:

Karlovy Vary – Stará Kysibelská 602, tel.353 226 511, Mozartova 444/6 tel. 353 236 065

Ostrov – Hlavní 1356, tel. 353 674 103

Cheb – Svobody 547/19, tel. 790 249 069

Sokolov – ul.Jednoty 1628, tel.731 446 281

Komu je služba určena?

Služba je určena osobám těžce zrakově postiženým a klientům s kombinovaným postižením od 16ti let výše. Za klienta s kombinovaným postižením se považuje osoba se  zrakovým postižením a kombinovanou vadou: zrak/ lehké mentální postižení, zrak/diabetes,zrak/lehké sluchové postižení ( osoba používající naslouchadlo), zrak/tělesné postižení na středisku  Ostrov, kde jsou bezbariérové prostory.

Forma poskytování:

Ambulantní forma – jde o poskytování služby na pracovišti TyfloCentra. Tato forma je poskytována v Ostrově, Karlových Varech, Sokolově a Chebu. Kapacita ambulantní formy je 6 uživatelů.

Terénní služba – odehrává se mimo pracoviště TyfloCentra – např. u uživatele doma, na vycházce, na úřadě, u lékaře apod. Služba je poskytována na území Karlovarského kraje. Kapacita  terénní formy je 6 uživatelů.

Zásady poskytování:

– profesionální přístup – pracovníci poskytují všem klientům službu ve stejné kvalitě

bez rozdílu v souladu s etickým kodexem TyfloCentra Karlovy Vary o.p.s.

– individuální přístup k jednotlivým uživatelům

– dosažitelnost

– samostatnost uživatele

– uplatňování svobodné vůle uživatele

Úhrada za službu:

Příspěvek uživatele činí 120,- Kč za hodinu, tedy 2 Kč za minutu po – čt 08.00 -17.00, pá 08.00 – 12.00

Forma úhrady za službu:

Forma úhrady je při jednorázovém poskytování služby ( do týdne) pouze v hotovosti. Pokud uživatel využívá službu

déle nebo opakovaně v jednom kalendářním měsíci, je forma úhrady stanovena na základě oboustranné dohody.

Hotovostní platba – je provedena okamžitě po skončení poskytování služby oproti dokladu, který je součástí listu

individuálních intervencí. Jedno vyhotovení obdrží uživatel a jedno zůstává u poskytovatele.

Bezhotovostní platba – úhrada je převodem na účet TyfloCentra č.ú. 215 971 664/0300 po skončení kalendářního

měsíce na základě vystavené faktury

Zálohová faktura – při jednorázovém poskytování služby v rozsahu týden a výše, vystaví poskytovatel zálohovou

fakturu ve výši 30% očekávané částky, kterou uživatel uhradí v den zahájení poskytování služby a na závěr

poskytování služby je uživateli vystavena konečná faktura, kde je uveden rozdíl mezi zálohou a skutečností.

Zálohovou i konečnou fakturu může uživatel uhradit v hotovosti oproti dokladu nebo převodem na účet TyfloCentra

č.ú. 215 971 664 /0300.

Pracovník služby je povinen seznámit uživatele se záznamy služby a přehledem jednotlivých částek za hrazené

období. Uživatel jednotlivé částky musí odsouhlasit.

Platby na účet musí být označeny ve zprávě pro příjemce jménem uživatele a obdobím, za které je daná částka

poukázána.

Jako variabilní symbol je uvedeno číslo faktury.

Datum splatnosti je stanoveno vždy nejpozději do konce měsíce, ve kterém byly služby poskytnuty.

Veřejná nabídka je umístěna:
▪ na www.stránkách společnosti www.tyflocentrum-kv.cz
▪ na informačním letáku ve zvětšeném černotisku, elektronicky a ve zvukové podobě (při vyžádání)

Accessibility Toolbar