Změny majáčků na nádražích

Rekonstruovaná nádraží v karlovarském regionu

V poslední době proběhly v našem regionu významné rekonstrukce vlakových nádraží, a tak bych Vás rád upozornil na některé důležité změny.

V K. Varech je zcela nová přepravní budova ČD, se kterou jste se již jistě seznámili. V současné době je dokončována terénní úprava autobusového terminálu před budovou Horního nádraží. Co se týče akustických orientačních majáčků, tak pro orientaci při vstupu použijte tlačítko č. 1 a 2na dálkovém ovladači VPN, pro informaci o odjezdu vlaků stiskněte na ovladači tlačítko č. 6.

Výraznou změnou, doporučenou Evropskou unií, je zrušeno hlášení čísla vlakových nástupišť nově rekonstruovaných budov ČD, dnes jsou ohlašována pouze čísla kolejí!

Pro Vaší orientaci kolej u přepravní budovy ČD v K. Varech je označena číslem 2, na druhém nástupišti kolej blíže k budově má číslo 3, a vzdálenější kolej od budovy má číslo 4. Kolej č. 1 je tzv. kusá, najdete jí po pravé straně žel. budovy jako odstavnou kolej.

Velké změny doznalo chebské nádraží. Po rekonstrukci jsou všechna nástupiště snížena, tak aby odpovídala bezbariérovému vstupu do nízkopodlažních vlaků. Na nástupištích jsou zhotoveny vodicí linie včetně signálních pásů, navádějící nevidomé ke schodišti do podchodu.

Nově zde byly vybudovány také výtahy. Výtah do podchodu najdete v levé části vestibulu, mezi pokladnami a schodištěm pro příjezd vlaků. V podchodu je tento výtah umístěn mezi schodišti k 1. nástupišti a schodištěm, vedoucí do příjezdové haly. Výtah na 2. nástupiště je umístěn v levé části podchodu, těsně za schodištěm. Stejně je tomu tak i u 3. nástupiště. Výtahy na 2. a 3 nástupišti jsou umístěny v prostoru mezi oběma schodišti do podchodu, avšak blíže k severní, resp. sokolovské části nástupiště. Ovládací prvky ve výtahu jsou vyznačeny jak reliéfně, tak i v Braillově písmu, výtah je doplněn i akustickým ohlášením místa zastavení. Přízemí je označeno číslicí 0, podchod je označen symbolem mínus 1.

V nejbližší době dojde zároveň i k instalaci eskalátorů pro výstup na 2.a 3. nástupiště. Eskalátory budou umístěny místo pravého schodiště na 2. a 3. nástupiště.

Ohlašování nástupišť je zde také zrušeno. Pro Vaší informaci první kolej u přepravní budovy je označena číslem 1. Kolej na druhém nástupišti, blíže k budově, má číslo 2. Vzdálenější kolej nese číslo 4. V levé části 2. nástupiště, vpravo, se nachází ještě tzv. kusá kolej (dříve označována jako Ašská), která má číslo 3. Kolej na 3. nástupišti, blíže k budově, je označena číslem 5, vzdálenější nese č. 8. Součástí 3. nástupiště jsou ještě dvě kusé koleje, směrem na Sokolov má číslo 7 a druhá, směrem na Mar. Lázně, je označena jako šestá. Z hlediska nové terminologie jsou nástupiště s kusými kolejemi nazývána jako jazyková nástupiště.

Další novinkou je tzv sektorizace nástupišť, to znamená, že se již nástupiště nedělí na severní a jižní část. Nástupiště je od nejzazšího konce ke druhému zleva doprava rozdělena dle určitých metrů do jednotlivých sektorů, resp. v Chebu jde o sektory s písmenem A až po písmeno I. V místě výstupu na 2. a 3. nástupiště jde o sektory zhruba C a D.

Při Vaší orientaci Vám může pomoci i Braillský štítek s číslem koleje, který by měl být umístěn na boční hraně, blíže ke zdi, pravého zábradlí u prvního stupně schodiště z podchodu směrem na nástupiště. Kusá kolej by měla být označena stejným způsobem, avšak o 15 cm výše.

Akustický majáček pro orientaci ve vestibulu je umístěn v podloubí u příjezdové haly. Požadované informace spustíte dálkovým ovladačem VPN tlačítkem č. 1. a 2, informaci o příjezdech i odjezdech vlaků spustíte v příjezdové části vestibulu tlačítkem č. 6. V odjezdové části vestibulu proti vchodu do budovy je umístěna odjezdová tabule, zároveň ovladatelná VPN tlačítkem č. 6, požadovanou informaci můžete vypnout stiskem tlačítka 5.

Accessibility Toolbar