Jak na příspěvek pro OrCam MyEye

  • informace k možnosti žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku OrCam MyEye


Orcam lze považovat za digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem (viz příloha č. 1., část II, bod 2, písm. h) vyhlášky č. 388/2011 Sb.). To znamená, že na tuto pomůcku mohou získat příspěvek osoby se zdravotním postižením uvedeným v části I. bodě 2 písm. a) a b) přílohy zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb.), tedy úplně nevidomí nebo prakticky nevidomí žadatelé.

Zároveň MPSV zdůraznilo nutnost pečlivého zkoumání nároku na příspěvek na tuto pomůcku a doporučilo, aby žadatelé před podáním žádosti absolvovali konzultaci v dceřiné společnosti SONS Tyfloservis, o.p.s., jejíž pracovníci individuálně s každým zájemcem detailně proberou důvod a způsob, jakým by chtěl žadatel OrCam využívat, zda očekávání žadatele pomůcka skutečně může naplnit a v neposlední řadě i to, zda neexistují jiné pomůcky, které by žadatelovy potřeby mohly splnit lépe. Posouzení Tyfloservisu pak bude využito jako jednoho z podkladů pro vydání rozhodnutí. Jednoznačně jako nedostačující podklad byla jmenována případná stanoviska dodavatelských společností či jimi zřízených “poradenských pracovišť”.

Žádosti by nemělo být vyhověno např. tehdy, pokud již žadatel využívá elektronické multifunkční komunikační pomůcky na bázi chytrého telefonu, neboť OrCam oproti těmto pomůckám nepřináší v zásadě žádné nové funkce, které by nebyly skrze jednotlivé aplikace dosažitelné.

Stejně tak postrádá smysl, aby příspěvek na OrCam získaly osoby, které se nepohybují samostatně (bez průvodce) v exteriéru, neboť výhodou OrCamu oproti již nyní existujícím pomůckám je zejména jeho jednoduchá přenosnost; „textové“ čtecí funkce lze v domácím prostředí zajistit jinými vhodnými pomůckami, ať již na bázi stolního PC, notebooku či jednoúčelových čtecích zařízení, dle schopností a požadavků žadatele.

Ve stanovisku MPSV se dále objevuje konstatování, že „využívá-li klient Orcam, není zpravidla důvod pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení kamerové lupy.“

Příspěvek na OrCam dále nezískají osoby, kterým by ve využití pomůcky mohly bránit další přidružená postižení, jako je např. třes hlavy, třes horních končetin, závažné sluchové postižení, atd.

Během jednání bylo SONS jednoznačně hájeno stanovisko a po určitých diskusích bylo přijato i pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí, že pomůcku OrCam MyEye není jako celek možné srovnávat s jinou pomůckou ve smyslu hledání odlišné pomůcky v základním provedení a nejnižší ekonomickou náročností, ve smyslu ustanovení § 9 odst. 10 zákona o poskytování dávek OZP. To v praxi znamená, že by zde nemělo docházet ke snižování předpokládané ceny pomůcky, z níž se výše příspěvku odvozuje. Tento stav by tedy měl platit do doby, než se objeví na trhu další pomůcky s OrCamem funkčně srovnatelné.

Závěr

V současné době lze tedy doporučit, aby si ti prakticky a úplně nevidomí, kteří jsou o osobním přínosu pomůcky pro ně přesvědčeni, sjednali svou návštěvu v nejbližším krajském středisku Tyfloservisu. Pokud výsledkem jejich konzultace v Tyfloservisu bude totožný závěr, tedy že OrCam MyEye je pro ně opravdu užitečnou pomůckou, pak mohou podat žádost na kontaktním pracovišti místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce. Žádost by tentokrát již neměla být zamítnuta s odůvodněním, že pomůcka OrCam MyEye není pomůckou uvedenou v seznamu zvláštních pomůcek, na které se poskytuje příspěvek, že s nimi není ani pomůckou srovnatelnou, ale jejich nárok by měl být posouzen a v případě splnění zákonných podmínek a reálných možností využití pomůcky (viz informace uvedené výše), by jim měl být příspěvek poskytnut.

Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze

Luboš Zajíc

Accessibility Toolbar