Změna vyhlášky pro přidělování pomůcek pro OZP

Změna prováděcí vyhlášky pro přidělování kompenzačních pomůcek pro OZP

Jde tedy o novelu vyhlášky č. 388/2011 Sb.,která nabývá účinnosti 1. 1. 2018.

Seznam pomůcek je ve vyhlášce seskupen podle toho, kterým „stupňům“ zrakového postižení jsou jednotlivé druhy a typy pomůcek určeny. Příloha zákona 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením vymezuje „stupně“ zrakového postižení do čtyř kategorií, (a) až d).

 

„Za těžké zrakové postižení se považuje:

a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,

b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) – světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 – 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,

c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02),

d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.“

Pomůcky, na něž mohou získat příspěvek osoby se všemi uvedenými zrakovými postiženími¨

Právě v této kategorii došlo k poměrně radikálním změnám. Zůstaly zde tyto pomůcky:

– kalkulátor s hlasovým výstupem,

– digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem,

– speciální programové vybavení pro zrakově postižené.

Nově sem však byly přesunuty i tyto pomůcky:

– elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o akustické orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, pomůcky na zachytávání vysokých překážek,

– multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené,

– měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem.

Pomůcky, na něž mohou získat příspěvek prakticky a úplně nevidomí

– vodicí pes,

– psací stroj pro nevidomé,

– popisovací kleště pro nevidomé,

– indikátor barev pro nevidomé,

– braillský displej pro nevidomé,

– tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,

– hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé,

– digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem.

Zde tedy došlo jednak ke  – spíše kosmetické – úpravě některých názvů pomůcek, „slepecký psací stroj“ byl nahrazen „psacím strojem pro nevidomé“ a „dymokleště“ „popisovacími kleštěmi pro nevidomé“, ale zejména došlo k přesunu „digitálního čtecího přístroje pro nevidomé s hlasovým výstupem“, na který měly dříve nárok (poněkud nelogicky) všechny stupně zrakových postižení.

 

Pomůcky, na něž nemohou získat příspěvek úplně nevidomí

Osobám se zrakovým postižením uvedeným v písmenech b) až d), může být poskytnut příspěvek na tyto dva druhy lup:

– kamerová zvětšovací lupa,

– digitální zvětšovací lupa.

Diktafon

Tato pomůcka zůstala i nadále jako jediný zástupce pomůcek, na kterou mohou získat příspěvek osoby se zrakovým postižením pod písmeny a) až c).

Zhodnocení

Za potenciální problém lze označit, že se v důvodové zprávě MPSV objevilo tvrzení, že příspěvek na měřící přístroje pro domácnost není možné poskytnout na osobní váhu s hlasovým výstupem. Ač jsme tuto pasáž důvodové zprávy napadli, MPSV na svém stanovisku setrvalo; až čas tedy ukáže, zda a jaký dopad bude tento názor ministerstva mít na aplikační praxi.

 

Výjimka pro nevidomé podnikatele z povinnosti elektronické evidence tržeb

Plánoval jsem, jak v následujících řádcích podrobně popíši nařízení vlády, které bylo po iniciativách a jednáních SONS a NRZP s příslušným Ministerstvem financí a dalšími orgány a činiteli na sklonku minulého roku přijato, nicméně pověstnou čáru přes rozpočet učinil Ústavní soud České republiky. Ten ve svém nálezu se spisovou značkou Pl. ÚS 26/16, dostupném zde:

https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-zrusil-nabeh-treti-a-ctvrte-etapy-elektronicke-evidence-trzeb-ale-sam/

zrušil nejen předmětné nařízení vlády, ale dokonce i zmocnění pro vládu, aby takové nařízení vydala. Nevidomí podnikatelé však zatím nemusejí zoufat, a to proto, že Ústavní soud zároveň zrušil náběh třetí a čtvrté vlny EET. Nyní tedy musíme vyčkat, jak si vláda a zákonodárci s nynějším stavem poradí.

 

Za Sociálně právní poradnu SONS

Luboš Zajíc

Accessibility Toolbar